Gmöhling

NL uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Aansprakelijkheid jegens de auteur die betrekking heeft op materiële of ideële schade door gebruik resp. niet-gebruik van de geboden informatie en/of door gebruik van onjuiste en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is op voorhand uitgesloten voor zover de auteur niet aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoud zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het volledige aanbod te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
 

2. Verwijzingen en koppelingen (links)
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (''Hyperlinks''), die buiten verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden wanneer de auteur op de hoogte is van de inhoud en het technisch en praktisch mogelijk was, het gebruik in geval van van illegale inhoud te voorkomen. Daarom distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van alle gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de koppelingen zijn gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste koppelingen en verwijzingen en voor bijdragen van derden in de door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora, verwijspagina's, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensverzamelingen waarvan de inhoud van buitenaf kan worden beschreven. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van gebruik of niet-gebruik van op een dergelijke manier  aangeboden informatie, is uitsluitend de exploitant aansprakelijk van de website waarnaar werd verwezen, niet echter degene die slechts via koppelingen naar de resp. publicatie verwijst.
 

3. Auteursrecht en erkenning
De auteur streeft ernaar bij alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafische materialen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen en door de auteur zelf geproduceerde afbeeldingen, grafische materialen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, grafische materialen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken merkrechten zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het geldende auteurs- en merkenrecht en de eigendomsrechten van de resp. geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van het noemen kan niet worden aangenomen dat handelsmerken niet door het recht van derden zijn beschermd. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische materialen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.
 

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijk gegevens achter te laten (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt het vermelden van deze informatie door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gebruikmaken en betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en uitvoerbaar, ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van de colofon of op vergelijkbare manier gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod schenden.
 

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende wetgeving voldoen, heeft dit geen invloed op de inhoud en de geldigheid van de overige bepalingen. 

Contact

+49 911 - 7669-0 info@gmoehling.com