Gmöhling

Verklaring gegevensbescherming en -gebruik door Piwik Analytics

I.         Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de privacy-basisverordening en andere nationale privacywetten van de lidstaten, alsook overige bepalingen inzake privacy is:

 

GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr.34

90765 Fürth

Duitsland

Tel.:0 911 7669-0

E-mail:info@gmoehling.com

Website: www.gmoehling.com

II.       Naam en adres van de gemachtigde inzake privacy

De gemachtigde inzake privacy van de verantwoordelijke is:

 

Frank A. Keller

Glöckner Keller Rechtsanwälte

Johannisstraße 5

90419 Nürnberg

Duitsland

E-mail: info@gmoehling.com

Website: www.anwaelte-gkr.de

III.    Algemeen inzake gegevensverwerking

1.        Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel, in zoverre dit voor het beschikbaar stellen van een functionerende website en onze inhouden en diensten vereist is.Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en enkel na goedkeuring van de gebruiker.Een uitzondering geldt in dergelijke gevallen waarin een voorafgaande goedkeuring om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2.        Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

In zoverre we voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens een goedkeuring van de betrokken persoon ontvangen, dient art. 6 lid 1, lit. a EU-privacyverordening (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor het vervullen van een overeenkomst, waarvan de contractpartij de betrokken persoon is, vereist is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als rechtsgrond.Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen, die voor het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen vereist zijn.

In zoverre een verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke verplichting vereist is, waaraan onze onderneming onderhevig is, dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als rechtsgrond.

Is de verwerking voor het behoud van een rechtmatig belang van onze onderneming of een derde vereist en overheersen de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkenen het eerst genoemde belang niet, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3.        Wissen gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doeleinde van de opslag wegvalt.Een opslag kan bovendien plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of overige voorschriften inzake de Unie waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, voorzien werd.Het blokkeren of wissen van de gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, hetzij dat het vereist is om de gegevens verder op te slaan om een contract af te sluiten of een contract te vervullen.

IV.    Gegevensverwerking voor contractvervulling

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als doeleinde voor het vervullen van het contract worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

(1)   naam, contactgegevens en contactpersoon van de contractpartner, in zoverre deze door de betreffende contractpartner ter beschikking worden gesteld.

(2)   Documenten en contracten kunnen als origineel of fotokopie in onze akten worden bewaard, of elektronisch in elektronische akten worden opgeslagen.

(3)   E-mailcontacten worden eveneens elektronisch opgeslagen.Details hieromtrent bevinden zich in paragraaf X. Privacybeleid bij e-mailcontacten.

1.        Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij een goedkeuring van de contractpartner art. 6 lid 1 lit. a AVG.

 

Dient de gegevensverzameling voor het vervullen van een contract, waarvan contractpartij de contractpartner is of het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen, dan is extra rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b AVG.

 

 

2.        Doel van de gegevensverwerking

Het registreren van de bovengenoemde gegevens is voor het vervullen van een contract met de contractpartner of uitvoering van voorafgaande contractuele maatregelen vereist.

 

De gegevens zijn voor het vervullen van het contract noodzakelijk aangezien de contactgegevens en contactpersonen aan de kant van de opdrachtgever voor de contactopname en in het bijzonder voor het verzenden van documenten vereist is.

3.        Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet vereist zijn.

 

Dit is voor de duur van de continue schuldverhouding voor het vervullen van een contract of voor het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen dan het geval als de gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst niet meer vereist zijn.Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan het vereist zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke plichten na te komen.

 

In het kader van onze bedrijfsactiviteit zijn we ertoe verplicht om onze bedrijfsdocumenten en zo ook de daarin opgenomen persoonsgegevens normaliter voor een periode van tien jaar te bewaren.

In zoverre geen andere contractuele of wettelijke plichten aanwezig zijn, worden de gegevens na afloop van de bovengenoemde periode gewist.

4.        Mogelijkheid tot beroep en verwijderen

Als betrokkene hebt u steeds de mogelijkheid om het opslaan van uw persoonsgegevens te herroepen en/of het wissen ervan te verlangen.De over u opgeslagen gegevens kunt u steeds laten wijzigen.

 

 

Zijn de gegevens voor het vervullen van een overeenkomst of het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen vereist, dan is het voortijdig wissen van de gegevens enkel mogelijk, in zoverre niet contractuele of wettelijke plichten het wissen ervan tegenhouden.

V.       Beschikbaar stellen van de website en opstellen van logfiles

1.        Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze internetpagina registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer.

Volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 

(1)   browsertype/ browserversie

(2)   gebruikt besturingssysteem

(3)   referrer URL

(4)   hostname van de computer die toegang krijgt

(5)   tijdstip van de serveraanvraag

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen.Niet hierop van toepassing zijn de ip-adressen van de gebruiker of andere gegevens, die de toewijzing van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken.Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2.        Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.        Doel van de gegevensverwerking

Het vooraf opslaan van het ip-adres door het systeem is noodzakelijk om het leveren van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken.Hiervoor moet het ip-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de website te verzekeren.Bovendien dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.Het beoordelen van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

 

In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang aan de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4.        Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet vereist zijn.In geval van het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval als de betreffende sessie beëindigd is.

In geval van het opslaan van de gegevens in logfiles is dit na ten laatste een maand het geval.Een daarboven uitstijgende opslag is mogelijk.In dit geval worden de ip-adressen van de gebruiker gewist of vervreemd zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5.        Mogelijkheid tot beroep en verwijderen

Het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is voor de werking van de internetpagina absoluut vereist.Er bestaat vervolgens door de gebruiker geen mogelijkheid op het indienen van een beroep.

VI.         E-mailcontact

1.             Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Een contactopname is via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk.In dit geval worden de met de e-mail overhandigde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden.De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

2.        Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die naar aanleiding van een verzending van een e-mail worden overhandigd, is art. 6 lid 1 lit. f AVG.Is het e-mailcontact gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is bijkomende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit b AVG.

3.        Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit een contactopname via e-mail dient voor ons alleen voor het bewerken van de contactopname.Hieraan ligt ook het vereiste rechtmatig belang aan de verwerking van de gegevens.

4.        Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet vereist zijn.Voor de persoonsgegevens, die via e-mail werden verzonden, is dit dan het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is.Beëindigd is de conversatie dan als uit de omstandigheden kan worden vastgesteld dat het betreffende onderwerp definitief is afgesloten.

5.        Mogelijkheid tot beroep en verwijderen

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om zijn goedkeuring voor het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen.Neemt de gebruiker via e-mail contact met ons op, dan kan hij tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens steeds beroep aangaan.In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

 

Het herroepen van de goedkeuring kan via de e-mailcontacten van de verantwoordelijke gebeuren.

 

Alle persoonsgegevens die naar aanleiding van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VII.  Webanalyse door Matomo (vroeger PIWIK)

1.        Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken op onze website het open-source-software-tool Matomo (vroeger PIWIK) voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruiker.De software plaatst geen cookie op de computer van de gebruiker.Worden afzonderlijke pagina's van onze website bezocht, dan worden volgende gegevens opgeslagen:

(1)   twee bytes van het ip-adres van het bezoekende systeem van de gebruiker

(2)   De bezochte website

(3)   De website vanaf dewelke de gebruiker naar de opgeroepen website gaat is (referrer)

(4)   De subpagina's, die vanaf de opgeroepen website worden opgeroepen

(5)   De verblijfduur op de website

(6)   De frequentie van de oproep van de website

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website.Het opslaan van persoonsgegevens van de gebruikers vindt enkel daar plaats.Het doorgeven van de gegevens aan derden gebeurt niet.

De software is zo ingesteld dat de ip-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het ip-adres worden gemaskeerd (vb.:192.168.xxx.xxx).Op deze manier is een toewijzing van het ingekorte ip-adres aan de oproepende computer niet meer mogelijk.

2.        Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.        Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker maakt het ons mogelijk om een analyse te maken van het surfgedrag van onze gebruikers.We zijn door de analyse van de verkregen gegevens in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen.Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang in de verwerking van de gegevens conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.Door het anoniem maken van het ip-adres wordt rekening gehouden met het belang van de gebruikers in de bescherming van de persoonsgegevens.

4.        Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor onze optekeningsdoeleinden niet meer nodig zijn.
In ons geval is dit na 180 dagen het geval.

5.        Mogelijkheid tot beroep en verwijderen

Aangezien alle verbindingsgegevens enkel anoniem worden opgeslagen, en ook de software zo ingesteld is dat ze geen cookie op de computer van de gebruiker aanmaakt, is een mogelijkheid tot beroep hier niet voorzien.

VIII.         Rechten van de betrokken persoon

Worden persoonsgegevens door u verwerkt, bent u betrokkene i.v.m.AVG en volgende rechten staan u ten opzichte van de verantwoordelijke toe:

1.        Informatierecht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn, door ons worden verwerkt.

Treedt een dergelijke verwerking op, dan kunt u van de verantwoordelijke over volgende informatie inlichtingen verlangen:

(1)     de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)       de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; 

(3)       de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden bekend gemaakt of nog worden bekend gemaakt;

(4)       de geplande duur van de opslag van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hieromtrent niet mogelijk zijn, criteria voor het vastleggen van de opslagduur;

(5)       het bestaan van een recht op corrigeren of wissen van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op beroep tegen deze verwerking;

(6)       het bestaan van een recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie;

(7)       alle beschikbare informatie omtrent de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon worden verzameld;

(8)       het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces inclusief profiling conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en - minstens in deze gevallen - bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de beoogde invloeden van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U staat het recht toe om informatie daaromtrent te verlangen of de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens in een ander land of aan een internationale organisatie worden overhandigd.In dit verband kunt u eisen om over de geschikte garanties conf. art. 46 AVG in verband met het overbrengen onderricht te worden.

2.        Recht op correctie

U hebt recht op corrigeren en/of vervolledigen ten opzichte van de verantwoordelijke, in zoverre de verwerkte persoonsgegevens, die op u van toepassing zijn, niet correct of onvolledig zijn.De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3.        Recht op beperken van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u het beperken van de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens verlangen:

(1)       als u de juistheid van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens voor een periode bestrijden, die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)       de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan het beperken van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

(3)       de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig heeft, u deze echter voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig heeft, of

(4) als u beroep hebt ingediend tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke tegenover uw redenen overheersen.

Werd de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - van hun opslag afgezien - enkel met uw goedkeuring of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of ter bescherming van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verantwoordelijke onderricht vooraleer de beperking wordt opgeheven.

4.        Recht op wissen

a)        Plicht tot wissen

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen, in zoverre een van de volgende redenen van toepassing is:

(1)       De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor ze werden verzameld of op overige wijze werden bewerkt, niet meer noodzakelijk.

(2)       U herroept uw goedkeuring waarop de verwerking conf. art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a AVG steunde, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3)       U dient conf. art. 21 lid 1 AVG beroep in tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige redenen met prioriteit voor de verwerking of u dient conf. art. 21 lid 2 AVG beroep in tegen de verwerking.

(4)       De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5)       Het wissen van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens is voor het vervullen van een rechtmatige verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.

(6)       De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

b)        Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens bekend gemaakt en is hij conf. art. 17 lid 1 AVG tot het wissen ervan verplicht, dan neemt hij rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon van hen het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens hebt verlangd.

c)        Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet, in zoverre de verwerking vereist is

(1)       voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2)       voor het vervullen van een wettelijke verplichting, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, vereist of voor het waarnemen van een opdracht, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;

(3)       om redenen van openbaar belang in het bereik van de openbare gezondheid conform art. 9 lid 2 lit. h en i, alsook art. 9 lid 3 AVG;

(4)       voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeken of voor statistische doeleinden conf. art. 89 lid 1 AVG, in zoverre het onder paragraaf a) genoemde recht vermoedelijk de realisatie van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig beperkt of

(5)       voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

5.        Recht op onderricht

Hebt u het recht op corrigeren, wissen of beperken van de verwerking tegenover de verantwoordelijke ingediend, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden bekend gemaakt, het corrigeren of wissen van de gegevens of beperken van de verwerking mee te delen, hetzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige kost.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers onderricht te worden.

6.        Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder verhindering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens werden beschikbaar gesteld, te overhandigen, in zoverre

(1)       de verwerking op een goedkeuring conf. art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of op een contract conf. art. 6 lid 1 lit. b AVG berust en

(2)       de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedure gebeurt.

In uitoefening van dit recht hebt u verder het recht te bewerkstelligen dat de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overhandigd, in zoverre dit technisch haalbaar is.Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beïnvloed.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens, die voor de waarneming van een opdracht vereist is, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

7.        Recht op beroep

U hebt het recht om redenen die ontstaan uit bijzondere situatie, steeds tegen de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG gebeurt, beroep in te dienen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens niet meer, hetzij dat hij absolute beschermende redenen voor de verwerking aantoont, die uw belangen, rechten en vrijheden overheersen, of dat de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Worden de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens verwerkt om rechtstreekse reclame te maken, dan hebt u het recht om steeds beroep tegen de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens voor dergelijke reclame in te dienen; dit geldt ook voor de profiling, in zoverre het met dergelijke rechtstreekse reclame in verbinding staat.

Gaat u niet akkoord met de verwerking voor directe reclame, dan worden de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw recht op beroep door middel van een automatische procedure uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8.        Recht op herroepen van de goedkeuringsverklaring inzake privacy

U hebt het recht om uw goedkeuringsverklaring inzake privacy steeds te herroepen.Door het herroepen van de goedkeuring blijft de rechtmatigheid van de op basis van de goedkeuring tot de herroeping plaatsgevonden verwerking onveranderd van kracht.

9.        Recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht een ander beheerrechtelijk of juridisch rechtsmiddel hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van het vermoedelijke verzuim, als u van mening bent dat de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens met de AVG in strijd is.

De toezichthoudende instantie waarbij de klacht werd ingediend, houdt de klachtenvoerder op de hoogte van de stand en de resultaten van de klacht inclusief de mogelijkheid op een juridisch rechtsmiddel conform art. 78 AVG.

Please save your settings in the data protection dialog box first.

Contact

+49 911 - 7669-0 info@gmoehling.com